Kortdurend
Langdurend
Netwerkplaatsing
Deeltijd pleegzorg
Kleurrijke pleegzorg
Bijzondere varianten
Ouderlijk gezag en voogdij
Wat houdt gezag en voogdij in
Gezagsinvloeden
Gezagsbeperkingen
Voogdijoverdracht
Voorwaarden voogdij overname
Pleegvergoeding
Extra toeslag
Korting op pleegvergoeding
Kinderbijslag
Belastingen en uitkeringen
Financieel volwassen worden
Uw inkomen als pleegouder

Naast korte of langdurende pleegzorg, kunnen pleegouders zelf aangeven voor welk type pleegkind zij een plekje beschikbaar hebben. Sommige pleeggezinnen hebben bijvoorbeeld ervaring met gehandicapten en kiezen daarom voor het opvoeden en verzorgen van een gehandicapt pleegkind. Anderen kunnen weer heel goed met pubers overweg. Een derde vertroetelt het liefst een baby of helpt een tienermoeder bij de verzorging van haar kindje. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van – vaak spontaan ontstane - specialisaties in de pleegzorg. Deze vormen van pleegzorg bestaan binnen alle hierboven omschreven varianten van pleegzorg.Pleegzorg aan gehandicapte kinderen

Gehandicapte jongeren die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen, groeien vaak op in een tehuis. Omdat het juist voor kinderen met een handicap veel beter is om op te groeien bij vaste opvoeders, in een vast dagritme, wordt veelal een beroep gedaan op pleeggezinnen. De William Schrikker Groep heeft hiervoor alle voorzieningen en heeft eigen (gezins-)voogden in dienst om deze kinderen te plaatsen en te begeleiden.

Dit vraagt van pleegouders:
U bent een opvoeder èn verpleger van uw pleegkind. Gehandicapte kinderen blijven langer ‘kind’. Door hun handicap ontwikkelen ze zich langzamer. Met veel geduld leert u uw pleegkind om te gaan met zijn handicap en probeert het vertrouwen in zijn eigen kunnen te versterken. Veel pleegouders hebben in hun eigen leven of in hun werk ervaring opgedaan met lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Er is veel behoefte aan pleeggezinnen die structuur en veiligheid kunnen bieden aan een gehandicapt kind. Het is een zware taak en u haalt de motivatie om door te zetten vooral uit de kleine ontwikkelingen van het kind. U krijgt ondersteuning van een pleegzorgwerker (hetzij van de William Schrikker Groep, hetzij van Kompaan). Tevens krijgt u (bij langdurige plaatsing) een voorbereidings-programma aangeboden door William Schrikker Groep.Babypleegzorg

Een baby die niet door zijn eigen moeder, of iemand uit zijn omgeving, kan worden opgevoed, word in eerste instantie in een kortverblijf-pleeggezin geplaatst. Veelal zijn drugs- of alcoholmisbruik, verwaarlozing van andere kinderen, psychische of lichamelijke ziekten redenen waarom een moeder haar kind niet zelf opvoedt. Ook wanneer een moeder afstand wil doen van haar kindje en het ter adoptie wil aanbieden, wordt een baby eerst drie maanden in een pleeggezin geplaatst. De moeder heeft wettelijk drie maanden de mogelijkheid om een definitieve beslissing te nemen. Ondertussen wordt de moeder begeleid door medewerkers van het FIOM. Nadat duidelijk is waar het kind zal opgroeien, verhuist het naar zijn ouders, een pleeggezin, een internaat of een adoptiegezin.

Dit vraagt van pleegouders:
Omdat een baby veel aandacht en verzorging nodig heeft moet u beschikken over voldoende tijd om voor uw pleegkind te zorgen. Een kindje dat zo jong is, is volledig afhankelijk van zijn verzorger en zal daardoor snel een bijzondere band met u opbouwen. U zult sterk in uw schoenen moeten staan om het kind weer los te laten, zodra anderen (ouders, ander pleeggezin of adoptiegezin) de opvoeding over gaan nemen. De overgang zal mede door uw inzet soepel en kindvriendelijk verlopen. Wanneer het de bedoeling is dat een baby terugkeert naar zijn ouders, is een zeer frequente bezoekregeling noodzakelijk. Een baby ‘vergeet’ nog heel snel en de band met zijn ouders zal zoveel mogelijk intact moeten blijven. Soms blijft een baby definitief wonen in het pleeggezin dat hem opving. Uiteraard alleen met goedkeuring van de pleegouders.Pleegzorg aan drugsbabies

Een kind dat geboren wordt bij drugsgebruikende ouders begint met een achterstand: De baby wordt meestal te vroeg geboren en vertoont onthoudingsverschijnselen als ademnood, rusteloosheid en een hoge spierspanning. Wanneer bij de geboorte bekend is dat de ouders niet voor hun baby kunnen zorgen, gaat deze naar pleegouders. Vaak voor langere tijd, maar er zijn ook pleegouders die de baby alleen gedurende de eerste hectische maanden opvangen totdat de hechtingsperiode begint (4-6 maanden).

Dit vraagt van pleegouders:
Uw verslaafd geboren pleegbaby huilt veel, is angstig en moeilijk te troosten. Het kindje slaapt weinig en is prikkelbaar. Omdat uw pleegkindje erg gespannen en rusteloos is zal het uw geduld erg op de proef stellen. Meestal kan het kind met medicijnen afkicken, maar de ontwikkeling komt langzamer op gang dan bij een "gezonde" baby. Tijd, liefde en aandacht zijn hard nodig om een drugbaby zich enigszins geborgen te laten voelen.Pleegzorg aan verslaafd geboren kinderen

Pleegzorg aan een verslaafd geboren kind is niet echt een specialisatie, maar omdat veel pleegouders ermee te maken krijgen bespreken we beknopt wat pleegouders te wachten kan staan als zij een verslaafd geboren pleegkind verzorgen en opvoeden. Een verslaafd geboren kind dat de eerste jaren van zijn leven bij zijn verslaafde ouders heeft gewoond, heeft naast zijn aangeboren verslaving vaak ook een tekort aan aandacht en verzorging gehad.

Dit vraagt van pleegouders:
Uw verslaafd geboren pleegkind is vaak een allemansvriendje of sluit zich juist helemaal af van anderen. Door verwaarlozing voor en na de geboorte kent uw pleegkind geen geborgenheid en zal zich niet snel hechten. Het kind is bang om (weer) in de steek gelaten te worden en heeft veel behoefte aan – gedoseerde - warmte en veiligheid. Nieuwe situaties kunnen extreem angstig voor hem zijn of het lijkt hem juist totaal niet te deren. U zult veel tijd moeten investeren in het opbouwen van een vertrouwensband met uw pleegkind. Uw verslaafd geboren pleegkind heeft al voor zijn geboorte een ontwikkelingsachterstand opgelopen en heeft hierdoor ook veel kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. In groep 3 of 4 kan hij mogelijk moeite krijgen om zich te concentreren en zich de leerstof eigen te maken. U zult er een hele klus aan hebben om uw pleegkind tot een evenwichtige volwassene te laten opgroeien. Door zijn hevig wisselend gevoelsleven loopt uw pleegkind op latere leeftijd groter risico om zelf ook verslaafd te raken (is ook erfelijk bepaald). Ook hebben veel verslaafd geboren kinderen een overontwikkelde zorgkant.
U pleegkind is meer verzorger geweest van zijn ouder(s), dan dat het gewoon kind heeft mogen zijn. Uw pleegkind kan in onzekere situaties vervallen in zorgen en redderen, een huisdier kan dan een fijne vriend zijn.Puberpleegzorg

Puberpleegzorg is een pleegzorgvariant waarbij een jongere een periode voordat hij op zichzelf gaat wonen in een pleeggezin woont. De pubertijd is een lastige fase die gepaard gaat met veel stemmingswisselingen. Als een puber zich thuis, in het internaat (of in een ander pleeggezin) niet meer op zijn plek voelt, kan het soms een oplossing zijn om een tijdje in een pleeggezin te wonen. De jongere moet zelf aangeven in een pleeggezin te willen wonen, werk hebben of naar school gaan en niet verslaafd zijn aan drugs of alcohol.

Dit vraagt van pleegouders:
U moet zich realiseren dat uw pleegkind bezig is volwassen te worden, wat vaak met horten en stoten gaat. U kunt hem daarbij coachen. Pubers doen vaak stoer en bijdehand, maar zijn tegelijk erg onzeker. Wanneer u duidelijk en consequent bent, biedt dat houvast en veiligheid voor jongeren. U moet het aandurven om uw pleegkind te laten experimenteren en zelf te laten leren van hun ervaringen.Pleegzorg aan tienermoeders

Als een jonge meid zwanger raakt, kan dat een hele schok teweeg brengen. Soms willen of kunnen haar ouders niet meer voor haar zorgen. Ze staat er dan alleen voor. Wanneer ze hulp gaat zoeken, kan het zijn dat ze in een pleeggezin opgenomen wordt. Dat kan voor de duur van de zwangerschap zijn, maar ook na de bevalling kan de jonge moeder behoefte hebben aan hulp. Alles is nieuw en ze heeft veel vragen over hoe het verder moet met haar en met haar baby.

Een nieuwe vorm van pleegzorg is dan pleegzorg aan moeder EN kind

Dit vraagt van pleegouders:
De periode van een zwangerschap is verwarrend, vooral voor een jong meisje. Van u wordt daarom verwacht, dat u de aanstaande moeder rust en bescherming kunt bieden en haar voor kunt bereiden op de taken die van haar verwacht gaan worden zodra haar baby geboren wordt.
Moeder en kind wonen tijdelijk bij u in huis. Na de geboorte heeft uw pleegkind begeleiding nodig van een ervaren moeder om haar wegwijs te maken in alle praktische zaken die het moederschap met zich meebrengt. Als u de moeder de ruimte kunt geven om haar sociale contacten te laten onderhouden, zonder uzelf als een verkapte oppas te zien, is dat van onbeschrijflijke waarde voor de ontwikkelingsvoortgang van uw pleegkind en haar baby. Ook kan het zijn dat uw pleegkind haar kind wil afstaan voor adoptie. Een luisterende en begrijpende volwassene die haar steunt is dan hard nodig om haar gedachten te ordenen.